Kontrola składników odżywczych

Katalyst

Bioreaktywne medium filtracyjne w formie granulatu do regulacji poziomu azotanów i fosforanów w akwarium.

Informacje ogólne

  • Bioaktywne medium filtracyjne zapewniające idealne podłoże do skolonizowania oraz odpowiednie źródło węgla organicznego dla pożytecznych mikrobów odpowiedzialnych za pobór azotanów i fosforanów w zbiorniku.
  • Pomaga obniżyć poziom substancji organicznych o charakterze latentnym, co przekłada się na obniżenie stężenia azotanów i fosforanów w akwarium, dzięki czemu znacząco upraszcza oraz usprawnia proces kontroli ilości nutrientów w zbiorniku w porównaniu z metodami opartymi
    wyłącznie na wykorzystaniu wódki lub innych roztworów na bazie alkoholu/cukru, będących źródłem węgla organicznego.
  • Medium może być stosowane wraz z preparatem MicroBacter7 i/lub jako element podejścia opartego na utrzymywaniu akwarium o niskim stężeniu nutrientów w wodzie.
  • Poprawia przejrzystość wody w akwarium poprzez remineralizację rozpuszczonych w niej związków organicznych o charakterze latentnym.
  • Bezpieczne do stosowania we wszystkich akwariach morskich i słodkowodnych, w tym akwariach roślinnych i rafowych.

Dostępne opakowania

  • 600 g
  • 3,2 kg
  • 16 kg

Informacje szczegółowe

W każdym akwarium rozsądnym podejściem jest ustanowienie stabilnej gospodarki zarządzania składnikami odżywczymi, w której to wielkość eksportu nutrientów nie jest znacząco niższa od wielkości ich poboru i odwrotnie. Przy sprzyjających warunkach fizyczno-chemicznych brak równowagi poziomów składników odżywczych obecnych w wodzie prowadzi do pojawienia się w niej niepożądanych organizmów, takich jak np. glony nitkowate czy sinice (zbyt wysokie stężenie nutrientów w wodzie) lub skutkuje niedoborem składników pokarmowych u organizmów zamieszkujących akwarium (zbyt niskie stężenie nutrientów w wodzie). Większość akwarystów przykłada największą wagę do utrzymania właściwego poziomu takich nutrientów jak azotany i fosforany, które wymagają regularnego usuwania ze zbiornika i/lub remineralizacji. Istotnym jest więc utrzymanie takich stężeń tych związków chemicznych, które będą bezpieczne dla zdrowia i życia organizmów zamieszkujących akwarium oraz które nie wpłyną negatywnie na sam wygląd zbiornika.

Granulat Katalyst zapewnia statyczną powierzchnię pod kolonizację przez pożyteczne mikroby oraz dostarcza im węgla organicznego, umożliwiając pobór związków azotowych i fosforowych (w tym azotanów i fosforanów). Katalyst zwiększa efektywność poboru składników odżywczych w porównaniu z akwariami, w których występują jedynie żywe skały, żywy piasek i/lub obojętny materiał z tworzywa sztucznego pełniący rolę podłoża do kolonizacji mikrobami. Skolonizowanie medium Katalyst odpowiednimi mikroorganizmami odpowiedzialnymi za remineralizację składników odżywczych w wodzie, np. mikrobami obecnymi w preparacie MicrōBacter7, ma za zadanie obniżyć stężenia rozpuszczonych substancji organicznych w akwarium. Ostatecznym powodem stosowania bioaktywnego granulatu Katalyst jest utrzymanie równowagi pomiędzy ilością nutrientów pojawiających się w akwarium a ilością nutrientów z niego usuwanych/pobieranych. Należy pamiętać, że poziom równowagi jest inny dla każdego akwarium, a sam proces stabilizacji może być czasochłonny. Nagrodą za poświęcenie czasu na osiągnięcie wspomnianej równowagi jest znacząca poprawa jakości wody.

Instrukcja użycia

Medium Katalyst należy umieścić w reaktorze na media filtracyjne, filtrze kanistrowym lub reaktorze ze złożem fluidalnym z funkcją sterowania przepływem wody przez złoże i z filtrem wstępnym ograniczającym przedostawanie się stałych cząsteczek do zbiornika reakcyjnego. Umiarkowany przepływ wody zahamowuje lub ogranicza nagromadzanie się latentnych substancji organicznych w złożu filtracyjnym i poprawia proces filtracji. Stężenie rozpuszczonego tlenu i/lub poziom pH w wodzie może tymczasowo obniżyć się po zastosowaniu nowego medium. Dlatego też podczas stosowania granulatu Katalyst należy pamiętać o tym, aby zapewnić odpowiednie i stałe napowietrzenie wody oraz monitorować (i w miarę potrzeb – skorygować) poziom pH. W akwariach morskich należy utrzymywać stałe działanie odpieniacza białek w celu zapewnienia odpowiedniego odgazowania i napowietrzenia wody.

W akwariach, w których stężenie [NO3-] jest mniejsze niż 5 ppm i/lub stężenie [PO43-] jest mniejsze niż 0,02 ppm, należy stosować ok. 1 g granulatu Katalyst na 7,6 l wody akwariowej.

W celu skolonizowania medium Katalyst pożądanymi bakteriami stosować 1 ml preparatu MicrōBacter7 na 75,7 l wody akwariowej, raz dziennie, przez pierwsze 4 tygodnie.

W akwariach charakteryzujących się podwyższonym stężeniem azotanów i fosforanów, stosować maksymalnie dwa razy większą dawkę preparatu MicrōBacter7 i maksymalnie podwójną ilość granulatu Katalyst. Pierwsze znaczące zmiany w stężeniach składników odżywczych w wodzie stają się zauważalne co najmniej po 4 tygodniach, gdy medium jest odpowiednio skolonizowane. Gdy stężenia nutrientów spadną poniżej indywidualnie określonego poziomu docelowego, należy zmniejszyć dzienną dawkę preparatu MicrōBacter7, aby utrzymać ten poziom. Okresowo uzupełniać ilość granulatu Katalyst, który w wyniku zachodzących procesów konsumpcyjnych z udziałem osiedlonych na nim mikroorganizmów, ulega na przestrzeni miesięcy stopniowemu rozpuszczeniu w wodzie. Tempo degradacji materiału w dużym stopniu zależy od zawartości substancji odżywczych w akwarium. Im większa ilość nutrientów obecnych w systemie, tym szybciej nastąpi zużycie medium wskutek działalności mikrobów.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci.

Close