Suplementy dla Roślin

Florin pH-

Mieszanka soli siarczanowych obniżająca pH we wszystkich akwariach słodkowodnych, roślinnych i morskich.

Informacje ogólne

  • W bezpieczny sposób obniża poziom pH wody w słodkowodnych akwariach wielogatunkowych i roślinnych. Może być również z powodzeniem stosowana w akwariach morskich.
  • Stopniowo obniża alkaliczność (twardość węglanową) wody kranowej i akwariowej.
  • Bardzo przydatna w przypadku chęci obniżenia pH wody akwariowej podczas ustanawiania warunków o kwaśnym odczynie w akwariach biotopowych, dla celów symulacji początku okresów deszczowych lub do pobudzenia aktywności w czasie tarła u gatunków naturalnie żyjących w środowiskach o niskim pH wody.
  • Nie zawiera środków buforujących na bazie fosforanów. Nie wprowadza do zbiornika związków fosforanowych ani azotowych.

Dostępne pojemności

  • 125 ml
  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l
  • 210 l

Informacje szczegółowe

Wiele gatunków słodkowodnych ryb i bezkręgowców posiadających zdolność przemieszczania się wymaga pH wody na poziomie niższym od 7,0 (np. warunki o kwaśnym odczynie). Dzieje się tak szczególnie w przypadku organizmów wodnych, które są endemiczne dla zalesionych obszarów z wodami charakteryzującymi się bardzo niską zawartością minerałów, jak np. liczne potoki i rzeki Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, Afryki Zachodniej, Azji Południowo-Wschodniej i niektórych regionów Australazji.

Wymagania, jakim muszą stawić czoła ci akwaryści, którzy chcą hodować gatunki żyjące właśnie w takich warunkach, odnoszą się głównie do konieczności osiągnięcia i utrzymania pH wody w odpowiednim zakresie: podczas podmiany wody, gdy stosowana woda jest bogata w rozpuszczone minerały (zwłaszcza te, które podnoszą jej alkaliczność, np. węglany wapnia) i/lub wtedy, gdy stosowane jest reaktywne podłoże akwariowe, takie jak np. dolomit czy kalcyt. Najlepszym pierwszym krokiem dla celów dokonania podmiany wody jest więc wyłączne stosowanie wody oczyszczonej, uzdatnionej za pomocą odpowiedniej soli remineralizacyjnej umożliwiającej osiągnięcie pożądanego stężenia stałych związków rozpuszczonych (TDS).

Należy jednak pamiętać, że dla celów uzupełnienia wody utraconej wskutek parowania, należy używać nieremineralizowanej wody oczyszczonej. Kolejnym krokiem może być stosowania wyłącznie podłoży niereaktywnych (np. inertnych).

Nawet po wprowadzeniu powyższych zmian pH wody może nadal znajdować się powyżej pożądanego zakresu. W takiej sytuacji zaleca się zastosowanie preparatu Florin pH-, który używany zgodnie z zaleceniami, stopniowo i w bezpieczny sposób obniży pH wody. Zmiany poziomu pH powinny być dokonywane łagodnie i stopniowo, aby uniknąć stresu u osobników zamieszkujących akwarium. Co więcej, wskazane jest zapoznanie się z literaturą fachową i poznanie specyfiki wymagań danych organizmów przed dokonaniem jakichkolwiek zmian pH wody.

Alkaliczność (twardość węglanowa) powinna być stale monitorowana i, w razie konieczności, korygowana. Preparat Florin pH- jest bezpieczny do stosowania we wszystkich słodkowodnych akwariach, w tym w zbiornikach, w których uprawia się roślinność i hoduje słodkowodne bezkręgowce posiadające zdolność poruszania się (np. krewetki i inne skorupiaki, a także ślimaki oraz pozostałe mięczaki, itp.).

Instrukcja użycia

Przed zastosowaniem preparatu Florin pH-, określić poziom pH i zasadowość wody za pomocą dokładnego przyrządu pomiarowego lub testu akwarystycznego. Przed każdorazowym użyciem dobrze wstrząsnąć. Przed użyciem, przeczytać dokładnie całą instrukcję.

Dodawanie preparatu do akwarium: Stosować do 1 ml preparatu Florin pH- na 37,85 l wody w akwarium, co dwie godziny, do momentu obniżenia lub ustabilizowania się pH do pożądanego poziomu. Należy mieć na uwadze, że tempo cyrkulacji wody w akwarium ma wpływ na prędkość, z jaką aktywne składniki dokonują zmiany jej pH (szybsza cyrkulacja wody zmniejsza czas potrzebny na dokonanie zmiany jej pH), a proces stabilizacji pH w zbiorniku może w skrajnych przypadkach trwać do 24 h (choć zazwyczaj mniej niż 2 h). Nie wywoływać zmian pH większych niż 0,1 na 0,5 h. Zastosowanie preparatu Florin pH- powoduje obniżenie alkaliczności wody, powodując zmniejszenie stabilizacji, a w rezultacie obniżenie jej pH.

W zasadowych warunkach wody, często spotykanym zjawiskiem następującym po zastosowaniu preparatu jest tymczasowy spadek a następnie delikatny wzrost pH wody. Jest to spowodowane interakcjami, jakie zachodzą pomiędzy aktywnymi składnikami a molekułami buforującymi obecnymi w wodzie. Wraz ze spadkiem alkaliczności, wspomniana sytuacja będzie występować coraz rzadziej. W tym momencie, dalsze stosowanie preparatu Florin pH- będzie umożliwiać dokonywanie łatwej zmiany pH wody, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, aby pH wody nie spadło poniżej bezpiecznego poziomu.

Wskazane jest zapoznanie się z literaturą fachową i poznanie specyfiki wymagań organizmów zamieszkujących zbiornik przed dokonaniem zmian parametrów wody. Poziom alkaliczności może być zwiększony za pomocą środka buforującego (takiego jak np. Florin Delta KH+ firmy Brightwell Aquatics). Powyższe działanie ustabilizuje i prawdopodobnie delikatnie podniesie poziom pH.

Rozcieńczanie z wodą kranową i/lub oczyszczoną: Dostosować zasadowość wody do pożądanego poziomu za pomocą środka buforującego (np. preparatu Florin Delta KH+). Po ustabilizowaniu stopnia zasadowości, dodać preparat Florin pH- w celu regulacji i osiągnięcia pożądanego poziomu pH wody. Na koniec, skorygować stężenie stałych związków rozpuszczonych w wodzie (TDS) do pożądanego poziomu za pomocą preparatów Remineralīz lub Remineralīz-P, bądź preparatu Florin Delta GH+ w przypadku akwariów roślinnych. Gdy tak przyrządzony roztwór osiągnie temperaturę równą z lub zbliżoną do temperatury wody akwariowej, wlać roztwór do zbiornika.

Uwaga: Preparat zawiera zbuforowany kwas siarkowy o działaniu żrącym i/lub drażniącym. Nie wdychać oparów. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. Pierwsza pomoc: W przypadku połknięcia, przepłukać jamę ustną i wypić wodę lub mleko. Nie wywoływać wymiotów. W razie kontaktu z oczami lub skórą, przepłukiwać wodą przez co najmniej 15 minut. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Składniki

Sole siarczanowe o wysokim stopniu czystości (USP-grade).

Close