Wkłady filtracyjne

NeoMag

Magnez wysokiej czystości w postaci medium do stosowania w reaktorach na media filtracyjne w akwariach rafowych.

Informacje ogólne

  • Minerał bogaty w magnez o wysokim stopniu czystości. Może być stosowany w tradycyjnych reaktorach wapnia lub mieszany z istniejącym podłożem w celu stopniowego zwiększenia i utrzymania stężenia magnezu w systemie akwariowym.
  • Jest źródłem magnezu, który pomaga ustabilizować równowagę pomiędzy stężeniem wapnia a stężeniem węglanów w wodzie akwariowej. Jest również składnikiem aragonitu – minerału wydzielanego przez organizmy rafotwórcze do budowy materiału szkieletowego.
  • Skomponowany na bazie magnezu, wapnia i węglanów.
  • Charakteryzuje się optymalnym średnim rozmiarem granulek do stosowania w reaktorach na media filtracyjne i reaktorach wapnia.
  • Nie zawiera chlorków, ani siarczanów.
  • Wydobywany w USA.

Dostępne opakowania

  • 1 kg
  • 5 kg
  • 20 kg

Informacje szczegółowe

Magnez odgrywa niezwykle istotną rolę w akwarium rafowym. Mianowicie pomaga on utrzymać prawidłowe stężenie wapnia i węglanów (składające się na większość dającej się zmierzyć alkaliczności wody) poprzez ograniczenie niepożądanego w zbiorniku wzajemnego wytrącania się osadów nieorganicznych. Przy braku wystarczającej ilości jonów magnezu w wodzie, jony wapnia i jony węglanów błyskawicznie wiążą się ze sobą, przez co ich stężenie w akwarium maleje. To z kolei tworzy mylne wrażenie, że do przywrócenia pożądanych stężeń tych pierwiastków potrzebne jest wprowadzenie suplementacji na dużo większą skalę. Bez względu na to, jak duża ilość wapnia trafia do zbiornika, naturalne stężenie tego pierwiastka w wodzie morskiej wynosi 412 ppm i osiągnięcie takiego stężenia w akwarium, bez wcześniejszego ustanowienia stężenia magnezu na poziomie co najmniej 1 290 ppm, jest zwyczajnie niemożliwe. Po osiągnięciu równowagi pomiędzy zawartością wapnia a zawartością magnezu w zbiorniku, dalsza suplementacja wapniem będzie przynosić natychmiastowe, pozytywne rezultaty. Stosowanie minerału NeoMag pozwala utrzymać stężenie magnezu w zakresie 1 290 – 1 320 ppm oraz zachować pożądaną równowagę pomiędzy ilością wapnia a zawartością węglanów w wodzie. Co więcej, dostarcza wystarczającą ilość tego pierwiastka organizmom rafotwórczym, które używają go do wytworzenia aragonitu.

NēoMag to naturalnie występujący minerał wysokiej czystości. Powstaje w sposób abiogeniczny wskutek współdziałania wielu różnych procesów geochemicznych, nie zaś w wyniku działalności organizmów żywych (jak np. korali i innych organizmów wydzielających aragonit). NēoMag składa się w około 13% z magnezu (w przeciwieństwie do aragonitu, którego wagowa zawartość tego pierwiastka wynosi około 0,10%). W związku z tym jest on doskonałym źródłem magnezu w akwariach rafowych, a zwłaszcza tych, w których zapotrzebowanie na ten pierwiastek wymaga prowadzenia częstej suplementacji. Najlepsze rezultaty przynosi zastosowanie minerału NēoMag wraz z aragonitem w reaktorze wapnia w stosunku około 9:1 (aragonit:NēoMag) pod względem objętości. Medium NēoMag może być również  stosowane w dodatkowych komorach reaktorów wapnia w celu wsparcia procesu eliminowania wolnego dwutlenku węgla, który nie wszedł w reakcję z aragonitem, a tym samym jednocześnie niwelować tendencję do spadku poziomu pH w wodzie oraz zwiększać stopień rozpuszczalności medium, doprowadzając do suplementacji magnezu.

Instrukcja użycia

Przed pierwszym użyciem materiału filtracyjnego w akwarium należy go wypłukać w świeżej lub morskiej wodzie. Umieścić w reaktorze wapnia (w komorze głównej lub dodatkowej) w stosunku 9:1 (aragonit:NēoMag) pod względem objętości. Szybkość przepływu wody przez reaktor w połączeniu z pH wody wewnątrz komory/komór ma największy wpływ na tempo rozpuszczania medium (minerałów). Aby dokonać zmiany natężenia przepływu wody i wielkości wtłaczanego dwutlenku węgla do zbiornika i w rezultacie osiągnąć pożądane stężenie magnezu i wapnia w strumieniu wypływającym, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta dołączonymi do reaktora wapnia. W czasie stosowania medium NēoMag należy mierzyć poziomy alkaliczności, wapnia i magnezu w zbiorniku z częstotliwością 2-4 razy na miesiąc, aby mieć pewność, że parametry chemiczne wody znajdują się w pożądanych przedziałach i w razie konieczności dokonać zmian w działaniu reaktora. Wraz ze zwiększaniem się biomasy koralowców i pozostałych organizmów rafotwórczych żyjących w akwarium, wzrasta również zapotrzebowanie na wapń, magnez i węglany. Doprowadza to do sytuacji, w której zarówno aragonit jak i minerały NēoMag muszą być częściej wymieniane.
Należy mieć na uwadze, że każde akwarium rafowe posiada indywidualnie określone wymagania dotyczące wielkości poboru magnezu, w związku z czym możliwa jest sytuacja, w której zapotrzebowanie na ten pierwiastek będzie większe niż wielkość podaży oferowana przez materiał NēoMag. Co więcej, mieszanki soli morskiej często są niewystarczającym źródłem magnezu, co jeszcze bardziej potęguje tę trudną sytuację. W takich sytuacjach konieczne może okazać się zastosowanie oddzielnych suplementów magnezu (takich jak np. preparat Magnesion lub Magnesion-P firmy Brightwell Aquatics) w celu ustanowienia stężenia tego pierwiastka w akwarium na poziomie naturalnej wody morskiej (tzn. około 1 290 – 1 320 ppm). Po ustanowieniu pożądanego poziomu magnezu w wodzie, materiał NēoMag zasadniczo będzie w stanie utrzymać stężenie tego pierwiastka w pożądanym zakresie, przy wydajnym funkcjonowaniu reaktora. Innym rozwiązaniem może być zwyczajnie zastosowanie większego (lub dodatkowego) reaktora wapnia i umieszczenie w nim większej ilości minerałów NēoMag. Bez względu na zastosowaną metodę nie zaleca się używania wkładów do reaktora w ilościach przewyższających proporcje 7:1 (aragonit:NēoMag) pod względem objętości. Może to doprowadzić do wzrostu alkaliczności wody powyżej pożądanego poziomu.

Close