pH i alkaliczność

Alkalin8.3

Skoncentrowany bufor KH w postaci suplementu do akwariów morskich i rafowych.

Informacje ogólne

 • Wysokowydajny roztwór zwiększający zasadowość (KH) wody.
 • Pomaga utrzymać równowagę pH w zbiorniku poprzez zwiększenie zasadowości wody.
 • Jest źródłem węglanów stanowiących większość wagową aragonitu ˗ minerału wykorzystywanego przez organizmy rafotwórcze do budowy szkieletu rafy koralowej.
 • Cykliczne stosowanie preparatu zwiększa pH do poziomu 8,3 (na tym poziomie pH pozostaje niezmienne, a zwiększa się wyłącznie stopień zasadowości wody).
 • Ponad 50% silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych produktów.
 • Nie zawiera fosforanów, krzemianów, ani substancji organicznych.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Zasadowość, określana również jako twardość węglanowa lub zdolność buforowa, to sposób na określenie równowagi pH w roztworze, np. wodzie akwariowej. Ze względu na bezpośredni sposób, w jaki wpływa na pH wody, zasadowość jest czynnikiem o olbrzymim znaczeniu w akwarystyce morskiej. Słabe kwasy powstałe wskutek wymiany tlenowej i rozkładu materiału organicznego w zbiorniku wpływają na stopniowe obniżanie zasadowości wody. Niekontrolowanie stopnia zasadowości wody może doprowadzić do sytuacji, w której spadnie ona poniżej poziomu krytycznego, co z kolei może wpłynąć na gwałtowne zwiększenie fluktuacji poziomu pH (dzienne wahanie poziomu pH w granicach +/- 0,2 jednostki jest zjawiskiem normalnym w akwariach morskich) i w rezultacie wywołać stres u żywych stworzeń morskich. Zasadowość ulega również zmniejszeniu wskutek działalności organizmów rafotwórczych, a dokładniej podczas produkcji aragonitu (wagowo składającego się w około 60% z węglanów), dlatego też jest ona bardzo ważnym elementem wpływającym na szybki wzrost tychże organizmów.

Utrzymywanie twardości węglanowej w akwariach morskich na poziomie od 7 do 12 dKH (od 2,5 do 4,3 meq/l) pozwoli zasadniczo utrzymać poziom pH w pożądanym przez nas zakresie. Szybkość, z jaką spada poziom zasadowości w wodzie, zależy od takich czynników jak: zagęszczenie organizmów rafotwórczych w zbiorniku, rodzaj oświetlenia, szybkość cyrkulacji wody oraz inne uwarunkowania biologiczne, fizyczne i chemiczne. Dlatego też każde akwarium wymaga nieco innej, indywidualnie dobranej skali suplementacji preparatem buforującym. Na szczęście, po określeniu tempa spadku zasadowości w wodzie akwariowej, w łatwy sposób można obliczyć właściwą dawkę preparatu. Aby stworzyć w zbiorniku stabilną gospodarkę jonową i uzyskać parametry naturalnej wody morskiej niezbędnej do rozwoju rafy, zaleca się stosowanie wysokojakościowych mieszanek soli o odpowiednim (nieprzesilonym) działaniu buforującym, a także właściwym stężeniu makro i mikroelementów oraz pierwiastków śladowych.

Wszystkie płynne preparaty suplementacyjne firmy Brightwell Aquatics służące do poprawy jakości wody zostały stworzone na bazie wody oczyszczonej oraz składników charakteryzujących się wysokim stopniem czystości. Firma Brightwell Aquatics opracowuje preparaty w oparciu o dane empiryczne, wykorzystując obserwację i wyniki konkretnych pomiarów – nie zaś w oparciu o teorię.

Instrukcja użycia

Informacje podstawowe: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować preparat nie przekraczając dziennej dawki w wysokości 5 ml (jedna nakrętka) na około 114 l wody do czasu osiągnięcia pożądanego stopnia zasadowości. Następnie dozować raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej) w celu utrzymania zasadowości w przedziale od 7 do 12 dKH. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić około 5678 l wody.

Informacje rozszerzone: Przed suplementacją zbadać poziom zasadowości w zbiorniku za pomocą dokładnego testu do wody. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. 1 ml preparatu Alkalin8.3 zwiększa zasadowość 3,8 l wody o 3,1 dKH (1,1 meq/l). Jeśli początkowy poziom zasadowości wody w akwarium jest niższy od 7 dKH (2,5 meq/l), stosować preparat w maksymalnych proporcjach 5 ml na około 37,8 l wody dziennie do czasu uzyskania pożądanego stopnia zasadowości. Następnie dozować raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). W celu wywołania mniejszych zmian poziomu zasadowości, stosować 5 ml preparatu Alkalin8.3 (jedna łyżeczka) na około 113,5 l wody akwariowej wedle potrzeb, aby utrzymać stopień zasadowości w odpowiednim zakresie. Starać się utrzymywać zasadowość wody w zakresie +/- 1 dKH. Aby określić szybkość spadku zasadowości po osiągnięciu jej pożądanego poziomu, dokonywać pomiarów zasadowości każdego dnia o tej samej porze przez 7-14 dni. Aby ustalić dzienną dawkę preparatu (bardziej rekomendowaną niż cotygodniowa) konieczną do utrzymania określonej zasadowości, należy: określić całkowitą ilość wody w systemie akwariowym, podzielić dzienny spadek poziomu zasadowości przez 3,1, przyjmując dKH jako jednostkę miary (lub przez 1,1, gdy jednostką miary jest meg/l), a następnie pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody) w celu uzyskania wielkości dziennej dawki w mililitrach, wymaganej do utrzymania stałego poziomu zasadowości. Codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach pozwala utrzymać bardziej stabilny poziom zasadowości i pH wody (a w rezultacie stworzyć bardziej naturalny ekosystem), niż dawkowanie cotygodniowe, kiedy to zasadowość osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia.

Uwaga: Jeśli pH wody nie osiągnie pożądanego poziomu podczas stosowania preparatu zgodnie z zaleceniami, np. wskutek niewystarczającej wymiany gazowej zachodzącej w akwarium, koniecznym może być zastosowanie produktu zwiększającego pH (Brightwell Aquatics pH+). Przestrzegać instrukcji oraz zaleceń dotyczących stosowania każdego preparatu.

Uwaga: Preparat zawiera sole węglanowe i wodorowęglanowe, które są szkodliwe w przypadku połknięcia. W razie połknięcia: podać wodę i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Preparat może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Woda oczyszczona, nieorganiczne sole wodorowęglanowe, węglanowe, siarczanowe i boranowe.

Close